0

Privacy beleid

Touch Promotions B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
• Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
• Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Het Touch Consumer Promotions B.V. -gegevensbestand is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1452991.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 6 februari 2018.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website en bij het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Zo kunt u zich bijvoorbeeld via onze website aanmelden voor de Touch nieuwsbrief. De website biedt u de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen.
Wij verwerken van u de volgende gegevens:
• Voor- en achternaam;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• IP-adres;

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• Om u gebruik te laten maken van onze dienstverlening;
• Het doen van marketing- en verkoopactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening en de verkoop van onze producten en diensten, zoals het versturen van een nieuwsbrief, echter uitsluitend na uw toestemming;
• Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
• Om ons en onze vertrouwde businesspartners in staat te stellen je advertenties te sturen of rechtstreeks contact op te nemen wanneer je hier afzonderlijk toestemming voor hebt gegeven.

Bewaartermijnen
Touch Consumer Promotions B.V bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doelen te bereiken.

Nieuwsbrief
Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden
De door u verstrekte gegevens worden niet aan derde partijen doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere het gebruik van onze (web)applicaties mogelijk maken en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze (web)applicaties kan beperken.
Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, worden cookies van de volgende applicaties gebruikt:
• Facebook connect
• Google Analytics
• LinkedIn Widgets
Wij gebruiken bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden:
• Het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website en nieuwsbrieven worden gebruikt door de bezoekers of lezers;
• Het optimaliseren van onze diensten;
Wij hebben geen controle op wat de aanbieders van bovenstaande applicaties zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via de e-mail privacy@touchincentive.nl.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar privacy@touchincentive.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 010-2043075.

Responsible Disclosure

Bij Touch Consumer Promotions B.V. vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:
• Uw bevindingen te mailen naar privacy@touchincentive.nl;
• Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen;
• Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen;
• Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden;
• Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:
• Wij reageren binnen 3 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
• Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding;
• Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk;
• Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem;
• In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker;
• Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding met een minimum van een waardebon van €25,-.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Wat is jouw favoriete passion point?

Ontdek hier de rewards die bij jou passen.